Foreningens love

LOVE FOR BUKKERUP GYMNASTIKFORENING
STIFTET DEN 4. JANUAR 1907

 

 


§ 1

Foreningens navn er Bukkerup Gymnastikforening, stiftet den 4. januar 1907. Foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

 

§ 2

Foreningens formål er gennem gymnastik, idræt og andet kulturelt arbejde at virke for en legemlig og åndelig sund befolkning.

 

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI. Desuden kan foreningen tilmelde sig andre hovedorganisationer.

 

§ 4

Som medlem kan optages enhver, der underkaster sig foreningens formål. Man kan optages som foreningsmedlem, hvor man betaler foreningskontingent, eller man kan optages som medlem i en eller flere aktiviteter og betaler foreningskontingent og aktivitetskontingent.  Medlemmerne har pligt til at følge ledelsens bestemmelser, ligesom man er pligtig til at rette sig efter de love, foreningen som medlem af en organisation er underkastet. 

 

§ 5

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Medlemmer, der er i restance ud over 3 måneder, kan også udelukkes. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 6

Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer, som har betalt kontingent i det forløbne år, og som er fyldt 15 år, samt forældre til børn under 15 år. Aktive medlemmer, som er i restance ud over 3 måneder, har ikke stemmeret. Intet medlem har mere end en stemme på generalforsamlingen og kun medlemmer der deltager i generalforsamlingen, har stemmeret.

 

§ 7

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær samt formænd eller suppleanter fra de til enhver tid siddende aktivitetsudvalg (afdelinger).

 

§ 8

På generalforsamlingen vælges 4 bestyrelsesmedlemmer (formand, næstformand, kasserer og sekretær), to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og to revisorsuppleanter for to år ad gangen. De afgår på skift hvert andet år, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Foreningen tegnes udadtil af formanden og/eller kassereren.

Alle valg er skriftlige, medmindre generalforsamlingen vedtager en anden afstemningsform.

Bestyrelsen kan mellem 2 generalforsamlinger nedsætte nye aktivitetsudvalg (afdelinger) og lade formanden for aktivitetsudvalget eller dennes suppleant indtræde i bestyrelsen.

Bestyrelsen har den fulde kompetence vedrørende foreningens fællesøkonomi.

Intet medlem af foreningen, bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem kan gøre krav på foreningens formue eller hæfte personligt for foreningens gæld.

Inden 1. december fastsætter bestyrelsen foreningskontingentet og udarbejder budget for det kommende år.

Kassereren har ansvar for, at der føres regnskab over såvel foreningens som aktivitetsudvalgenes indtægter, udgifter og status og tilstiller revisorerne dette senest 14 dage før ordinær generalforsamling. Revisionen skal være afsluttet senest 8 dage for generalforsamlingen.

Afgørelser af sager, der forelægges bestyrelsen, træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Mindst 14 dage før ordinær generalforsamling, dog tidligt 1. januar afholdes aktivitetsudvalgsmøde i hvert aktivitetsudvalg, for alle medlemmer, som har betalt kontingent det foregående år, i den pågældende aktivitet. På dette møde vælges det kommende års aktivitetsudvalg blandt de medlemmer der året før har betalt kontingent i den pågældende aktivitet, stemmeberettigede og valgbare jf. § 6. Indkaldelse til aktivitetsudvalgsmøder ske på samme måde og med samme varsel som til generalforsamling.

Aktivitetsudvalgets størrelse fastsættes på det årlige aktivitetsudvalgsmøde, men skal dog bestå af mindst 3 medlemmer

Dette møde afholdes af det siddende aktivitetsudvalg. 

Udvalget konstituerer sig selv, og formanden eller dennes suppleant er medlem af bestyrelsen.

Intet, på det årlige møde i aktivitetsudvalget, valgt udvalgsmedlem kan lovligt udelukkes fra udvalgsarbejdet, bortset fra de i § 5 nævnte bestemmelser.

 

§ 9

Aktivitetsudvalgene (afdelingsudvalgene) fremsender hvert årsenest 31. december selvstændigt budgetfor det kommende år, til bestyrelsen. 

For hver aktivitet i foreningen, hvor der er nedsat et aktivitetsudvalg, føres der selvstændig driftsregnskab og status.

Aktivitetsudvalgene har inden for rammerne af budget bemyndigelse til at træffe afgørelser af såvel sportslig som økonomisk karakter. 

Aktivitetsudvalgenes formue overføres til næste års regnskab i aktiviteten og kan kun anvendes til formål inden for aktiviteten, besluttet af aktivitetsudvalget.

Ophører aktiviteten i foreningen overføres formuen til foreningen. Oprettes der en selvstændig forening, til varetagelse af aktiviteten, træffer generalforsamlingen beslutning om, hvor stor en del af formuen, der skal overføres til den nye forening.

Aktivitetsudvalgene fastsætter aktivitetskontingent.

 

§ 10

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

Generalforsamlingen skal afholdes senest ved udgangen af februar måned. Indvarsling sker på foreningens hjemmeside mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Med samme varsel sendes indkaldelse på mail til de af foreningens medlemmer, hvor foreningen har en gyldig mailadresse på.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, pr. brev eller mail, senest 8 dage før generalforsamlingen.

6 dage før generalforsamlingen offentliggøres endelig dagsorden, revideret regnskab & indkomne forslag, på foreningens hjemmeside.

 

Dagsorden skal indeholde følgende:

1.    Valg af dirigent, stemmetæller og protokolfører

2.    Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3.    Udvalgene aflægger beretning

4.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af:

 

a.     2 bestyrelsesmedlemmer

b.    1 suppleant til bestyrelsen

7.     Valg af:

a.     1 revisor

b.    1 revisorsuppleant

8.     Eventuelt

 

§ 11

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Alle kontingenter skal være indbetalt senest den 31. december for at give stemmeret på generalforsamlingen.

 

§ 12

Sekretæren fører forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives på efterfølgende bestyrelsesmøde af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 13

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 hinanden følgende generalforsamlingersåvel ordinær som ekstraordinærgeneralforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor. Eventuelle aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning til velgørende formål i lokalområdet. 

 

§ 14

Ændringer af lovene kan vedtages på enhver generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 aktive medlemmer skriftligt begærer det. Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme frist som ordinær generalforsamling.

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2016.